HALL OF FAME

 

NOVEMBER 2023

SINGLE PLAYER

2391854 Margot 6.TBL10SCH9G

Margot 6.TBL10SCH9G

2391854


713225 ABelem

ABelem

713225


393100 Michele

Michele

393100


338310 Player3183

Player3183

338310


317648 GIGIDAL

GIGIDAL

317648


314288 Joey 5.PPUG8B4WGZ

Joey 5.PPUG8B4WGZ

314288


174779 Franjanko

Franjanko

174779


152143 Latoya 4.K49BP0Q8BBE

Latoya 4.K49BP0Q8BBE

152143


126962 Francis 9.T3DDJD03WS8

Francis 9.T3DDJD03WS8

126962


119707 Hollis 9.E1HR4BUR2QF

Hollis 9.E1HR4BUR2QF

119707


89971 Vanna 6.IW0D7IO826

Vanna 6.IW0D7IO826

89971


84441 Carix

Carix

84441


81134 Mostro

Mostro

81134


64924 Mostrorock

Mostrorock

64924


55467 Filomena 6.DSPSX5K8HN6

Filomena 6.DSPSX5K8HN6

55467


48497 Abel 4.493Z6QD11NO

Abel 4.493Z6QD11NO

48497


44294 Valentina

Valentina

44294


43468 Dejon 5.HTSRMKLOBPG

Dejon 5.HTSRMKLOBPG

43468


42781 alyyyyyyy

alyyyyyyy

42781


32989 Emilia 6.0

Emilia 6.0

32989


30072 Nicola 4.SRLJD38FF29

Nicola 4.SRLJD38FF29

30072


28445 José Emilio 7.ZMU24V8EGVR

José Emilio 7.ZMU24V8EGVR

28445


26629 Laura 6.580HZCKPSDJ

Laura 6.580HZCKPSDJ

26629


26597 Cleonico 5.P58FQ8G9LJG

Cleonico 5.P58FQ8G9LJG

26597


25065 Irina

Irina

25065


23988 Skyumax

Skyumax

23988


22038 Mostrorock3

Mostrorock3

22038


21984 Cesidia 3.QKX26VIH7NS

Cesidia 3.QKX26VIH7NS

21984


21637 Jesus 9.FKWL60SYCO

Jesus 9.FKWL60SYCO

21637


21483 Yago 1.S8XPKTWVGH

Yago 1.S8XPKTWVGH

21483


20933 Gigliola

Gigliola

20933


20037 Gilda 7.D9932WZGVAF

Gilda 7.D9932WZGVAF

20037


17502 Isabel

Isabel

17502


17218 Player.S2OC7UUTIZA

Player.S2OC7UUTIZA

17218


16379 Ella 9.GJ0ENO5SCPK

Ella 9.GJ0ENO5SCPK

16379


15726 Hubert 4.5PK418BCFB

Hubert 4.5PK418BCFB

15726


15112 Adam 8.535NOXBRFBA

Adam 8.535NOXBRFBA

15112


13941 Lynn 6.3ULSNKZAQTL

Lynn 6.3ULSNKZAQTL

13941


12883 Julie 6.4ZWNASARXV4

Julie 6.4ZWNASARXV4

12883


12873 Nyasia 9.TW45HA9DZIQ

Nyasia 9.TW45HA9DZIQ

12873


12499 Creola 5.UQCHFE07VPK

Creola 5.UQCHFE07VPK

12499


11588 Mae 4.MGW8S9BL9B

Mae 4.MGW8S9BL9B

11588


10920 Paul

Paul

10920


10886 Danilo

Danilo

10886


10687 Giova

Giova

10687


10390 Bobbie 8.83JCDPO2TID

Bobbie 8.83JCDPO2TID

10390


9755 Toni 8.SUDBHHJZRRM

Toni 8.SUDBHHJZRRM

9755


8820 Player.XP5PV58COC

Player.XP5PV58COC

8820


8508 Mary 3.DBH99ZMR5BQ

Mary 3.DBH99ZMR5BQ

8508


8413 Kelley 8.IT41AD2KEB

Kelley 8.IT41AD2KEB

8413

 

OCTOBER 2023

SINGLE PLAYER

1827682 Player8916

Player8916

1827682


1613478 Margot 6.TBL10SCH9G

Margot 6.TBL10SCH9G

1613478


964376 GIGIDAL

GIGIDAL

964376


465927 Joey 5.PPUG8B4WGZ

Joey 5.PPUG8B4WGZ

465927


391467 alyyyyyyy

alyyyyyyy

391467


304756 ABelem

ABelem

304756


276617 Franjanko

Franjanko

276617


150241 Adriano 6.W6ZA9L2U2B

Adriano 6.W6ZA9L2U2B

150241


87327 Valentina

Valentina

87327


81241 Player9806

Player9806

81241


77493 Pedro 3.Y96V9HXUMZQ

Pedro 3.Y96V9HXUMZQ

77493


74599 Lavinia 5.I00QGRU25U

Lavinia 5.I00QGRU25U

74599


73885 Vanna 6.IW0D7IO826

Vanna 6.IW0D7IO826

73885


70582 Filomena 6.DSPSX5K8HN6

Filomena 6.DSPSX5K8HN6

70582


68636 Yago 1.S8XPKTWVGH

Yago 1.S8XPKTWVGH

68636


58787 Mostrorock

Mostrorock

58787


58015 Travis 5.3QR9QA2MMWM

Travis 5.3QR9QA2MMWM

58015


56276 Emilia 6.0

Emilia 6.0

56276


55356 Antimo 5.W5YKECE7P2

Antimo 5.W5YKECE7P2

55356


46880 Latoya 4.K49BP0Q8BBE

Latoya 4.K49BP0Q8BBE

46880


38267 Mabelle 2.IMPEGTDL17A

Mabelle 2.IMPEGTDL17A

38267


33183 Nyasia 9.TW45HA9DZIQ

Nyasia 9.TW45HA9DZIQ

33183


32907 Dejon 5.HTSRMKLOBPG

Dejon 5.HTSRMKLOBPG

32907


29693 Mostro

Mostro

29693


28178 Matilde 3.L835FI9G8GN

Matilde 3.L835FI9G8GN

28178


27424 Billy 5.BEQ1F62ROPV

Billy 5.BEQ1F62ROPV

27424


26570 Earnest 5.FWX0OXOAQR

Earnest 5.FWX0OXOAQR

26570


25276 Octavio 1.2RJTDRXEMUR

Octavio 1.2RJTDRXEMUR

25276


19515 Nicola 4.SRLJD38FF29

Nicola 4.SRLJD38FF29

19515


19264 Johanna 5.D081WVASZR

Johanna 5.D081WVASZR

19264


18936 Lucia 8.QTE22WWO9G

Lucia 8.QTE22WWO9G

18936


17564 pecora1234

pecora1234

17564


15792 Player2311

Player2311

15792


15326 Irina

Irina

15326


15310 Cesidia 3.QKX26VIH7NS

Cesidia 3.QKX26VIH7NS

15310


15187 MostroRock

MostroRock

15187


14526 Rolfo 9.FDJDS5ZR0SN

Rolfo 9.FDJDS5ZR0SN

14526


13863 Carlos 8.6WCA0MPBKL

Carlos 8.6WCA0MPBKL

13863


13207 Player1239

Player1239

13207


13080 Lucille 4.0RX70ILR3CLD

Lucille 4.0RX70ILR3CLD

13080


12983 Isabel

Isabel

12983


12661 Bill 1.RQCC2MUF7

Bill 1.RQCC2MUF7

12661


12548 Player8256

Player8256

12548


12219 Player8418

Player8418

12219


12051 Player791

Player791

12051


12046 Player1795

Player1795

12046


11855 Player9461

Player9461

11855


11389 Cody 3.XSFFG99M41Q

Cody 3.XSFFG99M41Q

11389


11112 Player9562

Player9562

11112


11084 Player8492

Player8492

11084

 

SEPTEMBER 2023

SINGLE PLAYER

2374211 Number One

Number One

2374211


1405733 Margot 6.TBL10SCH9G

Margot 6.TBL10SCH9G

1405733


1269138 ABelem

ABelem

1269138

 

AUGUST 2023

SINGLE PLAYER

2999220 Margot 6.TBL10SCH9G

Margot 6.TBL10SCH9G

2999220


1798230 Number One

Number One

1798230


1770656 GIGIDAL

GIGIDAL

1770656

 

JULY 2023

SINGLE PLAYER

4618647 Amin fazli 09127450301

Amin fazli 09127450301

4618647


3387819 Gerlanda

Gerlanda

3387819


3107453 Margot 6.TBL10SCH9G

Margot 6.TBL10SCH9G

3107453

 

JUNE 2023

SINGLE PLAYER

37740322 Amin fazli 09127450301

Amin fazli 09127450301

37740322


7694913 Gerlando 5.JJWB7SVJ99

Gerlando 5.JJWB7SVJ99

7694913


2162892 GIGIDAL

GIGIDAL

2162892